DİYALOG İŞİTME CİHAZLARI İlan Numarası : #15043

1,10 TL

Türkiye / İstanbul / Fatih

İlan Numarası
#15043
Eklenme Tarihi
29 Aralık 2018

Oticon Sensei

                        DİYALOG İŞİTME CİHAZLARI

EMEKLİ SANDIĞI  - SSK  - SGK - ÇALIŞANLARA - KAYMAKMALIKLARA - BANKALARA İŞİTME CİHAZI VERİLİR.

KONUSUNDA DENEYİMLİ UZMAN KADROMUZ EŞLİĞİNDE İŞİTME SORUNLARINIZA  KESİN VE YERİNDE ÇÖZÜMLER ÜRETMEKTEYİZ..

DİYALOG İŞİTME CİHAZLARI AİLESİ OLARAK İŞİMİZİN BİLİNÇİ VE SİZLERDEN ALDIGIMIZ DESTEK SAYESİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE SAGLAM ADIMLARLA YOLUMUZA DEVAM ETMETEYİZ.

 GELİN OTİCON SENSEİ  SERİMİZİ UZMANLARIMIZLA DAHA YAKINDAN TANIYALIM.

ORTA VE İLERİ DERECE KAYIPLARA HİTAP EDER.

NANA TEKNOLOJİLİ ÜRÜNÜMÜZ TERİ NEME GEÇİRMEZ İŞİTME CİHAZLARININ BAŞ DÜŞMANI OLARAK BİLİLEN TER VE NEM CİHAZINIZIN ÖMRÜNÜ KISALTMAKTADIR. NANO TEKNOLOJİ ÖZELLİĞİ SAYESİNDE CİHAZINIZIN ÖMRÜNE ÖMÜR TAKINIZ.

Oticon Sensei

KANAL SAYISI : 8
BANT SAYISI : 15

Oti­con Sen­sei, pe­di­at­rik has­ta­lar için özel ola­rak ta­sar­lan­mış en yeni işit­me ci­ha­zı­dır. FINDIKZADE  ve BAHÇELİEVLERDEKİ DİYALOG  İşit­me Ci­haz­la­rı Mer­kez­le­ri­miz­de­’­de sa­tış­la­rı de­vam eden ci­ha­zın, son tek­no­lo­ji Ini­um plat­for­mun­da üre­ti­len Sen­sei, dev­rim ni­te­li­ğin­de­ki od­yo­lo­jik özel­lik­le­ri­ni sağ­lam bir ta­sa­rım ile bir­leş­ti­ri­yor. Ha­fif de­re­ce­li işit­me kay­bın­dan, ile­ri de­re­ce işit­me kay­bı­na ka­dar çe­şit­li se­vi­ye­ler­de işit­me prob­le­mi ya­şa­yan, ço­cuk­la­rın, be­bek­lik dö­nem­le­rin­den ye­tiş­kin­lik­le­ri­ne ka­dar, de­ği­şen ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­lı­yor.
Konuşma Koruması E özelliği ile, ko­nuş­ma ses­le­ri­nin tam ve do­ğal ola­rak işi­til­me­si­ni sağ­lar. Ses­le­ri ola­bil­di­ğin­ce net ve an­la­şı­lır hale ge­ti­re­rek, işit­me sis­te­mi­nin ge­liş­ti­re­bi­le­ce­ği­sağ­lam akus­tik te­mel oluş­tu­rur.
SmartFit Eğitmeni
İşit­me ci­haz­la­rın­da bir ilk olan Smart­Fit Eğit­me­ni, ço­cuk­la­rın ku­lak ka­lıp­la­rı­nın ebe­veyn­le­ri ta­ra­fın­dan doğ­ru ve ko­lay­ca ta­kıl­ma­sı­nı sağ­lar. Akıl­lı Sen­sei LED, ku­lak ka­lı­bı doğ­ru ko­num­da ol­ma­dı­ğı za­man bunu be­lir­te­rek, ebe­veyn ve il­gi­li­le­rin ku­lak ka­lı­bı­nı doğ­ru tak­tık­la­rı­nı an­la­ma­la­rı­na yar­dım­cı olur.
VoicePriority
Ge­liş­miş bir FM tek­no­lo­ji­si olan Vo­iceP­ri­ority özel­li­ği ile sı­nıf gü­rül­tü­lü ol­du­ğun­da, FM sin­ya­li­ne ön­ce­lik ve­re­rek ek ka­zanç sağ­lar. Gü­rül­tü se­vi­ye­si nor­ma­le dön­dü­ğün­de, Sen­sei işit­me ci­ha­zı Vo­iceP­ri­ority özel­li­ği sa­ye­sin­de işit­me ci­ha­zı­nın mik­ro­fon sin­yal­le­ri ile hız­lı­ca den­ge­le­ye­rek ço­cu­ğun or­tam­dan kop­ma­sı­nı en­gel­ler.
Alerji Yapmaz Nano Kaplama
Çocuk­la­rın işit­me prob­lem­le­ri ka­dar sağ­lık ve kon­fo­ru­nu da ön plan­da tu­tan Oti­con Sen­sei hipo-aler­jik nano kap­la­ma­sı ile ço­cuk­la­rın has­sas cilt­le­rin ko­ru­ya­rak işit­me ci­ha­zı­la­rın­da bir ilke daha imza atar.

BİZLERE ULAŞABİLİR SORU VE GÖRÜŞLERİNİZİ İLETEBİLİRSİNİZ.

TEL.0212 529 99 33 

MÜŞTERİ HİZMETLERİ :  0533 632 14 26

İlan Etiketleri : işitme,cihazları,cihazı,sıemens,phonak,işitmecihazları,sağlık
patronumdan.com, tüm kullanıcılar için tam bir alışveriş güvenliği sağlamayı amaç edinmiştir.

Güvenli E-Ticaret (GET) sistemiyle yapılan alışverişlerde hem ürün, hem de ödeme güvence altına alınır. Satıcı üyemizle iletişime geçerek GET sisteminden bağımsız alışveriş yapmak sizi bu sistemin dışında tutar. Alışverişlerinizin güvenliği için sunduğumuz güvenlik servislerinden faydalanın.